Algemene Voorwaarden

Bij het boeken van een fotoshoot verklaart de wederpartij zich akkoord met het onder genoemde reglement en de algemene voorwaarden.

Shoots and More B.V.
Orthenstraat 45e
5211 SV ‘s-Hertogenbosch
k.v.k. 58411011
BTW NL853028382B01

Studio Reglement Shoots and More B.V.
d.d. 20 juni 2014

1. De fotoshoot en de fotopresentatie dienen altijd onder begeleiding van tenminste
één volwassen persoon te zijn.
2. Huisdieren zijn meer dan welkom, maar uit hygiënisch oogpunt zouden wij het fijn vinden om van te voren te weten of je een huisdier meeneemt, dan kunnen wij ons hier op voorbereiden, bij de reservering kun je dit aangeven.
3. Schade aan het pand of materialen van Shoots and More B.V. door toedoen van de wederpartij of diens kinderen zijn voor rekening van wederpartij.
4. Naaktfotografie is verboden in de studio’s van Shoots and More B.V.
5. Het is verboden foto’s te maken van gepresenteerd werk, zoals bedoeld in artikel 10 (zie Algemene Voorwaarden)
6. Het nuttigen van alcohol of andere verdovende middelen is niet toegestaan


Algemene Voorwaarden Shoots and More B.V.
d.d. 20 juni 2014

1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
– Aw: Auteurswet 1912
– Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.
– Beelddrager: de drager waarop een Fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een afdruk of digitaal bestand.
– Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.
– Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.
– Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo 12 en 13 Aw.

2. Toepassing
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Shoots & More en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

3. Vergoeding
3.1 Indien partijen vooraf geen vergoeding zijn overeengekomen, is de door Shoots & More gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.
3.2 Indien en voor zover niet van een gebruikelijk gehanteerde vergoeding kan worden gesproken, zal Shoots & More naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding nader bepalen, waarbij de Shoots & More onder meer zal kunnen aanknopen bij (i) de in de markt gangbare vergoedingen voor vergelijkbare opdrachten, tussen vergelijkbare opdrachtgevers en vergelijkbare opdrachtnemers, waarbij verwezen kan worden naar vergoedingen zoals door collega’s van Shoots & More in rekening gebracht, (ii) hetgeen in voorgaande gevallen rechtens als redelijk en billijk is bestempeld, (iii) vergelijkende vergoedingen zoals die in omringende landen door fotografen in rekening worden gebracht en (iv) de omvang en reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het werk.

4. Factuur en betaling
4.1 De Wederpartij zal de factuur van Shoots & More op onjuistheden controleren. Indien de Wederpartij niet binnen tien werkdagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens relevante redenen heeft afgewezen en aan Shoots & More heeft geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen hebben te gelden en vervalt enig recht van de Wederpartij op reclamatie.
4.2 Betaling dient te geschieden contant of per pin in de fotostudio’s van Shoots & More
4.3 De Wederpartij verricht de aan Shoots & More verschuldigde betalingen zonder korting of beroep op compensatie, behoudens verrekening met tussen partijen erkend verrekenbare voorschotten, die hij aan Shoots & More heeft verstrekt.
4.4 Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van Shoots & More nog niet heeft voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met Shoots & More dan ook.

5. Controle
5.1 Indien de vergoeding op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de Wederpartij, heeft Shoots & More na een opgave van de opdrachtgever het recht om de administratie van de opdrachtgever te controleren door een door Shoots & More aan te wijzen RA/AA
accountant.
5.2 In het geval dat de uitkomst van de controle meer dan 2% afwijkt van de opgave en afrekening van de Wederpartij dan komen de kosten van de controle volledig voor rekening van de Wederpartij. Bovendien zal de Wederpartij alsdan de op basis van de daadwerkelijke gegevens verschuldigde vergoeding, na facturering aan Shoots & More voldoen.

6. Levering
6.1 Digitale bestanden met Fotografische werken worden geleverd in goed overleg en op een door beide partijen overeengekomen wijze en zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij.
6.2 Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door Shoots & More vastgesteld.
6.3 Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.

7. Klachten
Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk aan Shoots & More te worden medegedeeld. Shoots & More heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.

8. Opdracht
8.1 Een opdrachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij de Shoots & More zich jegens de Wederpartij verbindt om Fotografische werken te maken en/of te leveren.
8.2 Een opdrachtovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Wederpartij van de offerte van Shoots & More. Deze aanvaarding kan mede blijken uit het sturen door Shoots & More aan de Wederpartij van een schriftelijke opdrachtbevestiging die door de Wederpartij aan zich wordt gehouden of bij gebreke daarvan, uit de feitelijke wetenschap en gedogen van de Wederpartij van het uitvoeren van werkzaamheden door Shoots & More overeenkomstig de offerte.
8.3 Shoots & More heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
8.4 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook en hangende de uitvoering van de opdrachtovereenkomst, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door Shoots & More slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan Shoots & More is geretourneerd.
8.5 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft Shoots & More recht op de overeengekomen vergoeding, verminderd met de nog niet gemaakte kosten.
8.6 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is Shoots & More volledig vrij in de keuze van de toeleveranciers en derden met wie Shoots & More werkt om tot uitvoering van de opdrachtovereenkomst te komen, inclusief modellen en stylisten.

9. Auteursrecht
9.1 Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij Shoots & More.
9.2 Het auteursrecht komt te vervallen wanneer de wederpartij een geldsom betaalt voor een beelddrager.

10. Inbreuk op auteursrecht
10.1 Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Shoots & More.
10.2 Bij inbreuk komt Shoots & More een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

11. Rechten van derden
11.1 De Wederpartij die een Fotografisch werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en/of andere rechthebbenden. De Wederpartij vrijwaart Shoots & More van alle aanspraken te dier zake.
11.2 Shoots & More is verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde personen.

12. Faillissement/surséance
Zowel Shoots & More als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surséance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Wederpartij heeft Shoots & More het recht de verstrekte licentie te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.

13. Rechts- en forumkeuze
13.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.
13.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.
13.3 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen Shoots & More en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

14. Reserveringen
14.1 Bij het maken van een telefonische/mondelinge reservering, of een reservering via de website van Shoots & More is de wederpartij verplicht 5 minuten voor aanvang aanwezig te zijn bij het afgesproken filiaal van Shoots & More.
14.2 De fotoshoot gaat alleen door als de wederpartij een bevestiging per e-mail heeft ontvangen van Shoots & More.
14.3 Bij het maken van een reservering verklaart de wederpartij zich akkoord met de algemene voorwaarden van Shoots & More.

15. Bestellingen via de webshop
15.1 
Wederpartij heeft het recht op ontbinding zoals bedoeld in de consumentenwet.

16. Behoud van bestanden
Shoots & More garandeert het behoud van bestanden van wederpartij tot maximaal 2 maanden
na de fotopresentatie.

17. Arrangement giftcards
17.1 Een giftcard vertegenwoordigt de aanschafwaarde en kan worden ingeleverd voor diensten en producten uit het assortiment van Shoots & More B.V.
17.2 Een giftcard gekoppeld aan een arrangement verliest na één jaar de koppeling aan het arrangement en vertegenwoordigt dan alleen nog de aanschafwaarde. Binnen het jaar is de giftcard vrij te besteden aan het gekoppelde arrangement of aan diensten of producten uit het assortiment van Shoots & More B.V.


 • Connector.

  Verrassend eindresultaat

  Enthousiaste fotografen doen hun uiterste best voor je


 • Connector.

  Iedereen is welkom

  Ruime fotostudio’s geschikt voor groepen tot 18 personen


 • Connector.

  Feel good garantie

  100% gegarandeerd een leuke fotoshoot of portret


 • Connector.

  Jouw bezoek is klimaatneutraal

  We planten bomen ter compensatie van onze uitstoot. En we doen meer...

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Bekijk onze privacy pagina

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten