STUDIOREGLEMENT SHOOTS AND MORE B.V.

Gevestigd aan de Orthenstraat 45 E, 5211 SV ‘s-Hertogenbosch, Nederland
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58411011

Versie 19-02-2021. Klik hier om te downloaden.

Artikel 1. Minderjarigen
De fotoshoot en de fotopresentatie dienen altijd onder begeleiding van tenminste één volwassen persoon te zijn.

Artikel 2. Huisdieren
Huisdieren zijn meer dan welkom, maar uit hygiënisch oogpunt zouden wij het fijn vinden om van te voren te weten of je een huisdier meeneemt, dan kunnen wij ons hierop voorbereiden. Bij de reservering kun je dit aangeven.

Artikel 3. Behoud digitale bestanden
Bij aanschaf van een fotoboek worden de daartoe behorende digitale bestanden door Shoots & More bewaard voor maximaal twee (2) maanden.

Artikel 4. Naaktfotografie
Wij leveren geen boudoir fotoshoots of andere foto’s met een erotisch karakter of doeleinde. Naaktfotografie is verboden in de studio’s van Shoots & More.

Artikel 5. Gepresenteerd werk
Het is verboden foto’s te maken van gepresenteerd werk, zoals bedoeld in de Auteurswet.

ALGEMENE VOORWAARDEN SHOOTS AND MORE B.V.

Gevestigd aan de Orthenstraat 45 E, 5211 SV ‘s-Hertogenbosch, Nederland
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58411011

Versie 18-08-2023. Klik hier om te downloaden.

Artikel 1. Definities
Artikel 2. Toepasselijkheid
Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst
Artikel 4. Prijzen en betaling
Artikel 5. Aanvang en duur van de Fotoshoot
Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst
Artikel 7. Levering 
Artikel 8. Bedenktijd 
Artikel 9. Wijziging en annulering van de opdracht
Artikel 10. Aansprakelijkheid 
Artikel 11. Arrangement giftcards 
Artikel 12. Klachten 
Artikel 13. Overmacht 
Artikel 14. Privacy en gegevensbeheer
Artikel 15. Toepasselijk recht en forumkeuze 
Artikel 16. Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden 

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 1. Shoots & More: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Shoots and More B.V., wederpartij bij de overeenkomst met de Gast en gebruiker van de onderhavige algemene voorwaarden in de zin van art. 6:231 sub b BW;
 2. Gast: de natuurlijke of rechtspersoon die een Reservering maakt bij Shoots & More en wederpartij bij de overeenkomst met Shoots & More in de zin van artikel 6:231 sub c BW;
 3. Consument: de Gast die bij het aangaan van een overeenkomst met Shoots & More niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;
 4. Geportretteerde: de natuurlijke persoon die deelneemt aan een Fotoshoot van Shoots & More;
 5. Fotoshoot: de fotografiedienst die door Shoots & More, al dan niet op haar Website, wordt aangeboden inclusief eventuele aanvullende diensten die deel van het aanbod uitmaken, zoals het leveren van afdrukken of het bewerken van (digitale) Werken;
 6. Partijen: de Gast en Shoots & More gezamenlijk;
 7. Reservering: de (online) reservering die de Gast maakt via de Website of in een van de vestigingen van Shoots & More, waarmee de overeenkomst tot stand komt tussen Shoots & More en de Gast aangaande de Fotoshoot;
 8. Schriftelijk: onder “schriftelijk” valt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail, fax of digitaal (bijvoorbeeld via een online interface) mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat;
 9. Website: de website van Shoots & More, te bereiken via: www.shootsandmore.nl;
 10. Fotografisch Werk(en): het (digitale) resultaat dat door de Fotoshoot tot stand is gekomen.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle (online) aanbiedingen, offertes en overeenkomsten met betrekking tot door Shoots & More aangeboden Fotoshoots.
 2. Wanneer door Shoots & More gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De Gast kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat Shoots & More onderhavige voorwaarden soepel toepast.
 3. Shoots & More behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden op ieder moment te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn vanaf het moment dat de gewijzigde voorwaarden op de Website worden gepubliceerd, met dien verstande dat voor reeds gesloten overeenkomsten de voorwaarden blijven gelden die van kracht waren op de dag dat de order tot stand is gekomen.
 4. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met Shoots & More in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Shoots & More vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.
  Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Shoots & More, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Gast een Reservering plaatst via de website of mondeling (bijvoorbeeld in een van de vestigingen van Shoots & More of telefonisch). Wanneer de Gast online een Reservering maakt, komt de overeenkomst tot stand op het moment dat de Gast alle stappen van het online reserveringssysteem met succes heeft doorlopen en daarna een reserveringsbevestiging heeft ontvangen per e-mail. In de reserveringsbevestiging worden de overeengekomen datum en het tijdstip van aanvang van de Fotoshoot vermeld.
 2. Degene die namens, of ten behoeve van, de groep de Reservering maakt (de Gast), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien alsmede voor eventuele schade die door de door de Gast ingeschreven Geportretteerden wordt veroorzaakt.

Artikel 4. Prijzen en betaling

 1. Op de Website, in offertes of anderszins vermelde prijzen gelden per Fotoshoot (dus niet per Geportretteerde) en zijn inclusief alle voor de betreffende Fotoshoot benodigde handelingen en materialen, alsmede inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Eventuele parkeerkosten die de Gast maakt op de locatie van de Fotoshoot zijn niet bij de prijs inbegrepen en komen voor rekening van de Gast.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geschiedt betaling door middel van contante betaling of pinbetaling op de locatie na afloop van de Fotoshoot. Betaling van de online Reservering geschiedt vooraf door middel van de online door Shoots & More geboden betaalmogelijkheden (zoals iDeal).
 3. Indien in afwijking van lid 2 is overeengekomen dat de betaling zal geschieden door middel van factuur, dient de Gast het volledige bedrag binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te hebben voldaan. Shoots & More heeft het recht om facturen digitaal toe te zenden.
 4. Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn, zal Shoots & More de Gast een herinnering sturen en daarbij een redelijke termijn bieden om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen. Indien de Gast niet binnen deze termijn betaalt, verkeert de Gast van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.
 5. De Gast is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke Shoots & More maakt ter verkrijging van voldoening – zowel in als buiten rechte – komen vanaf dat moment voor rekening van de Gast.
 6. Geen enkel gebruik van het Werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Gast enige uitstaande factuur van Shoots & More nog niet heeft voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met Shoots & More dan ook.
 7. De Gast kan kiezen voor “In3” betaalmethode. Wanneer gekozen voor de betaalmogelijkheid “In3” gaat de Gast expliciet akkoord met deze betalingsvoorwaarden.

Artikel 5. Aanvang en duur van de Fotoshoot

 1. Het aanvangstijdstip en de duur de Fotoshoot wordt in de Reservering overeengekomen. De Gast dient ervoor te zorgen dat alle Geportretteerden uiterlijk 5 minuten voor aanvang aanwezig zijn. Indien een of meer Geportretteerden niet op tijd aanwezig zijn, zal het aanvangstijdstip noch de duur van de Fotoshoot worden aangepast, tenzij de Gast akkoord gaat met de extra kosten die het wijzigen van het aanvangstijdstip of het uitbreiden van de duur van de Fotoshoot voor Shoots & More meebrengt.
 2. Shoots & More is niet aansprakelijk voor eventuele schade indien de Fotoshoot geen doorgang kan vinden omdat een of meer Geportretteerden niet op het overeengekomen aanvangstijdstip aanwezig is. De Gast blijft in dat geval echter wel gewoon de overeengekomen prijs volledig verschuldigd. Er vindt geen restitutie van reeds betaalde bedragen plaats.

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Shoots & More zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Shoots & More zal alles dat niet uitdrukkelijk bij de Reservering is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uitvoeren. Op Shoots & More rust een inspanningsverplichting, geen resultaatverbintenis tot het behalen van een bepaald resultaat.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Shoots & More het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De Gast draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Shoots & More aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Gast redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Shoots & More worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Shoots & More zijn verstrekt, heeft Shoots & More het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Gast in rekening te brengen.
 4. Shoots & More is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Shoots & More is uit gegaan van door de Gast verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Shoots & More kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 7. Levering

 1. De Fotografische Werken worden door Shoots & More aan de Gast geleverd door het toesturen per e-mail of het online beschikbaar maken van de digitale bestanden binnen de overeengekomen termijn. De digitale bestanden gelden vanaf het moment van verzending dan wel online beschikbaar maken als geleverd en zijn vanaf dat moment voor risico van de Gast.
 2. Nadat levering van de Fotografische Werken heeft plaatsgevonden, is Shoots & More niet langer gehouden om de digitale bestanden voor de Gast beschikbaar te houden. Shoots & More garandeert echter het behoud van digitale bestanden van de Gast tot maximaal 2 maanden na de levering. Shoots & More raadt de Gast daarom aan om direct na ontvangst een back-up van de digitale bestanden te maken.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vindt slechts beperkte c.q. standaard nabewerking van de Fotografische Werken plaats, waaronder het toepassen van filters/effecten en het wegwerken van stofjes en oneffenheden.
 4. Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door Shoots & More vastgesteld.

Artikel 8. Bedenktijd

 1. Bij het aangaan van een online Reservering, heeft de Consument een bedenktijd van 14 dagen. De bedenktijd gaat in op de dag dat de Reservering wordt gemaakt. Gedurende die periode heeft de Consument de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden zonder dat de Consument hiervoor een nadere reden hoeft op te geven.
 2. Om gebruik te maken van het herroepingsrecht, kan de Consument het modelformulier voor herroeping gebruiken, dan wel Shoots & More op een andere duidelijke manier laten weten de overeenkomst te ontbinden. Indien de mededeling online gebeurt, bevestigt Shoots & More de ontvangst daarvan onverwijld.
 3. Het recht van de Consument om de overeenkomst te herroepen vervalt op het moment dat de Consument Shoots & More heeft verzocht om uitvoering van de Fotoshoot tijdens de bedenktijd en de Consument heeft aangegeven af te zien van zijn herroepingsrecht.

Artikel 9. Wijziging en annulering van de opdracht

 1. Wijzigingen in de opdracht door de Gast om welke reden dan ook en hangende de uitvoering van de overeenkomst, komen voor rekening van de Gast en zullen door Shoots & More slechts worden uitgevoerd na aparte offerte c.q. opdrachtbevestiging van meerkosten die door de Gast voor akkoord is ondertekend en aan Shoots & More is geretourneerd.
 2. Shoots & More behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Reservering of de Reservering geheel te annuleren, indien hiertoe naar mening van Shoots & More gegronde redenen bestaan. Indien een Fotoshoot niet doorgaat of daarin wijzigingen moeten worden aangebracht, zal Shoots & More de Gast hiervan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte stellen.
 3. Indien Shoots & More besluit dat een Fotoshoot niet door kan gaan, zal Shoots & More contact met de Gast opnemen om een nieuwe datum voor de Fotoshoot in te plannen. Indien de Gast geen gebruik wenst te maken van dit aanbod, zal Shoots & More gehouden zijn tot het restitueren van reeds betaalde bedragen in verband met de geannuleerde Fotoshoot. Shoots & More is in het geval van annulering van de Fotoshoot behoudens restitutie van reeds betaalde bedragen niet gehouden tot enige schadevergoeding.
 4. Het is niet toegestaan onder invloed van drugs en/of alcohol deel te nemen aan de Fotoshoot. Indien het personeel van Shoots & More vermoedt dat een Geportretteerde onder invloed verkeert van alcohol of drugs, behoudt het personeel van Shoots & More zich het recht voor om de persoon in kwestie van (verdere) deelname uit te sluiten, te weigeren of de betreffende Fotoshoot in zijn geheel af te breken. De betreffende Geportretteerde is in dat geval aansprakelijk voor alle schade die Shoots & More dientengevolge lijdt.
 5. Indien een Fotoshoot wordt geannuleerd door de Gast binnen de herroepingstermijn zoals benoemd in artikel zal er geld worden teruggegeven aan de Gast.
 6. Indien een Fotoshoot wordt geannuleerd door de Gast buiten de herroepingstermijn zoals benoemd in artikel zal er geen geld worden teruggegeven aan de Gast. In plaats daarvan zal de betaalde waarde van de geannuleerde Fotoshoot worden omgezet naar een kadobon. Deze kadobon kan door de Gast worden gebruikt voor toekomstige diensten bij Shoots & More, conform de geldende voorwaarden en beperkingen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. Indien Shoots & More aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van de directe schade en tot maximaal het totaalbedrag dat door Shoots & More aan de Gast in het kader van de Fotoshoot in rekening werd gebracht.
 2. Shoots & More aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies of diefstal, veroorzaakt aan of door de Geportretteerde(n) tijdens of ten gevolge van een Fotoshoot, tenzij de oorzaak daarvan aan Shoots & More toerekenbaar is. Shoots & More is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 3. Shoots & More aanvaardt geen aansprakelijk voor door de Gast gemaakte kosten zoals, doch niet uitsluitend kosten voor vervoer, indien een Fotoshoot niet kan doorgaan.
 4. Schade of verlies die door de deelnemer worden veroorzaakt aan zaken die door Shoots & More ter beschikking worden gesteld of aan de ruimte(s) en andere eigendommen van Shoots & More worden door Shoots & More op de Gast verhaald. Voorts zal Shoots & More alle schade op de Geportretteerde verhalen, indien zij door een derde wordt aangesproken ter zake schade die door de betreffende Geportretteerde werd veroorzaakt.

Artikel 11. Arrangement giftcards / cadeaubonnen

 1. Een giftcard/cadeaubon uitgegeven door Shoots & More vertegenwoordigt de aanschafwaarde en kan worden ingeleverd voor alle diensten en producten uit het assortiment van Shoots & More tot de aangegeven einddatum.
 2. Een giftcard/cadeaubon heeft een geldigheid van twee (2) jaar. Na deze periode vervalt elke aanspraak op het saldo van de giftcard.
 3. (Rest)waarde van een giftcard/cadeaubon is onder geen beding inwisselbaar voor geld.

Artikel 12. Klachten

Ondanks alle inspanningen van Shoots & More kan het voorkomen dat de Gast een klacht in wenst te dienen. Deze klacht dient direct tijdens de Fotoshoot of direct na afloop daarvan bij het personeel van Shoots & More te worden ingediend. Als directe indiening van een klacht bij het personeel van Shoots & More niet mogelijk is, of als de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, dient de Gast deze uiterlijk binnen een week erna schriftelijk en gemotiveerd in te dienen bij Shoots & More. Klachten die na deze termijn worden ingediend, worden niet door Shoots & More in behandeling genomen.

Artikel 13. Overmacht

 1. Shoots & More is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Shoots & More geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Shoots & More niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Shoots & More worden daaronder begrepen.
 3. Shoots & More heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Shoots & More zijn verbintenis had moeten nakomen.
 4. Shoots & More kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is Shoots & More gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 14. Privacy en gegevensbeheer

 1. Indien de Gast een overeenkomst met Shoots & More aangaat, dan worden er persoonsgegevens van de Gast opgenomen in het klantenbestand van Shoots & More. Shoots & More beperkt zich daarbij tot die persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst met de Gast. De verzamelde persoonsgegevens worden door Shoots & More alleen in overeenstemming met de wet en op een behoorlijke en zorgvuldige manier verwerkt. Shoots & More zal de gegevens niet verstrekken aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor een behoorlijke uitvoering van de met de Gast gesloten overeenkomst en uitsluitend voor zover de Gast hier uitdrukkelijk toestemming toe heeft verleend.
 2. Shoots & More zal zorg dragen voor een passende opslag en bescherming van door haar verwerkte persoonsgegevens.
 3. Shoots & More zal de Gast voorafgaand, tijdens of na de geplande fotoshoot nieuwsbrieven of promotionele mails toesturen. Elke nieuwsbrief of mail van promotionele aard die Shoots & More verstuurt, bevat instructies en een link om toezending in de toekomst af te zeggen en de persoonlijke gegevens van deze lijst te verwijderen of wijzigen.
 4. De Gast heeft recht op inzage, wijziging en verwijdering van zijn persoonsgegevens zoals deze door Shoots & More worden verwerkt. Indien de Gast gebruik wenst te maken van een van voormelde rechten, kan de Gast een mail met daarin zijn verzoek richten aan: privacy@shootsandmore.nl.
 5. Fotografische Werken worden door Shoot & More niet zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de Gast en de betrokken Geportretteerde(n) openbaar gemaakt of gepubliceerd of op enige andere wijze gebruikt dan voor de uitvoering van de overeenkomst met de Gast.

Artikel 15. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechter in het arrondissement van de woonplaats van de Gast is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij dwingend recht een andere rechter aanwijst.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 16. Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

 1. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
 3. De algemene voorwaarden kunnen worden ingezien en gedownload via de website van Shoots & More: https://shootsandmore.nl/algemene-voorwaarden/.